^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

1.การสร้างสรรค์ผลงาน ด้วยโปรแกรม MS Word

2.การสร้าางผลงานด้วยโปรแกรม MS Excel

1.การสร้างนำเสนอผลงาน ด้วยโปรแกรม MS PowerPoint

2.การสร้างสรรค์งานด้วย Flip Album  

1.การสร้างสรรค์ผลงาน ด้วยโปรแกรม Photoshop

2.การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Dreamweaver


   การส่งE-mailด้วย Gmail 
   การออกแบบอักษรอย่างง่ายด้วยPhotoshop CS6
   สร้างแผ่นพับด้วย Word2010

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ www.gootoon.net สำหรับทุกคน