^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

ผู้จัดทำ

เกี่ยวกับผู้จัดทำ


ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ นายทูน  ภาษีธรรม

ภูมิลำเนา จังหวัดพังงา

ที่อยู่ปัจจุบัน 2001/306 หมู่่บ้านสาธิตวิล่า ซ.สุขุมวิท 101/1 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

ประวัติการทำงาน

พ.ศ.2534 อาจารย์1 ระดับ3 โรงเรียนวัดหนองโรง อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

พ.ศ.2542 ช่วยราชการสำนักงานโครงการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

พ.ศ.2545 อาจารย์1 ระดับ 5 โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม สป.กทม.

พ.ศ.2546 อาจารย์2 ระดับ 7 โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม สำนักงานเขตพื้นที่กรุงเทพมหนาคร เขต2

พ.ศ.2547 ครู คศ.2  โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม สำนักงานเขตพื้นที่กรุงเทพมหนาคร เขต2

พ.ศ.2559 ครู คศ.2  โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร

พ.ศ.2552 ครู คศ.2  โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่กรุงเทพมหนาคร เขต2

ประวัติการศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนิโครธคุณากร  อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนทัปปุดวิทยา อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

ปริญญาตรี วิชาเอกการประถมศึกษา วิชาโทบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา

ปริญญาตรี วิชาเอกการสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปริญญาโท วิชาเอกประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ www.gootoon.net สำหรับทุกคน